Skip to content
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွပေသာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏုိင္ပါေစ
သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈမ်ား Print E-mail
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွင္ေဘြယန္ရွိ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနဆဲ လုပ္ငန္းခြင္တခုအဖ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း (ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း) မ်ားေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ခံရေသာ ျမစ္ေၾကာင္း မ်ားတေလွ်ာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္အရ လံုး၀ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ျဗံဳးစုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း အနယ္ထိုင္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ေက်ာက္ခဲေက်ာက္တုန္းမ်ား ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း စုပံုက်န္ရစ္ေစခဲ့ သည္။ ေျမလႊာတိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး၊ ႏံုးအနယ္ထိုင္ကာ ျမစ္ေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ေစသည္။ (သဘာ၀အရ မဟုတ္ ေသာေရႀကီးျခင္း အပါအ၀င္) ရာသီအလိုက္ ျမစ္ေရျပင္ အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစသည္။ ျမစ္ ေၾကာင္းစနစ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစသည္။

ေရႊတြင္းႏွင့္ သတၱဳမိုင္းမ်ားမွ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဓါတုေဗဒအဆိပ္အေတာက္မ်ား၊ အဆိပ္သင့္ေစေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား၊ အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားေၾကာင့္ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား၊ တိရိစၦာန္မ်ားသာမက လူမ်ားကိုပါ အႏၱရာယ္ ရွိေစပါသည္။ မိုင္းတြင္းမ်ားမွ အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို ျမစ္အတြင္း၊ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။  

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမ့္ျဖဴေရႊမိုင္းေနရာရွိ ညစ္ေထးေနေသာေရမ်ားႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြားရပံု မီသိုင္းမာက်ဴရီဓာတ္ကဲ့သို႔ေသာ အဆိပ္မ်ဳိးသည္ အစားအေသာက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမွေန၍ တဆင့္မွ တဆင့္ေျပာင္းလာသည့္ အခါ ၎ဓာတ္သည္ပို၍ ပ်စ္ႏွစ္စုပံုလာပါသည္။ ဤဓာတ္သည္ လူကို ပို၍ပင္ ဥပဒ္ျဖစ္ေစၿပီး ေနာက္မ်ဳိးဆက္မ်ားတိုင္ ေအာင္ ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႔ပိုင္းေဒသ လူေနေ၀းလံသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက သည့္ သတၱဳ မိုင္းတြင္းမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ကို ယခုတိုင္ ေသခ်ာစနစ္တက် ေလ့လာအကဲျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ လည္း ရြာသားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ေရညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား၊ အစားအစာမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစ ေၾကာင္း သိရွိေန ရပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ခိုလႈံရာေနရာမ်ားႏွင့္ သားေပါက္ရာေနရာမ်ား ထာ၀စဥ္ နည္းပါးလာျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းတြင္ အညစ္အေၾကး မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ေရသတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ေသာ ငါးႏွင့္ အျခား သက္ရွိမ်ားလည္း အေရအတြက္ က်ဆင္းသြားပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေရႊမိုင္းတြင္းမ်ား ေၾကာင့္ မူလကတည္းက ရွားပါးေနၿပီျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီ ေရခ်ဳိလင္းပိုင္ငါးႀကီးမ်ား မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ရေတာ့မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  

ေရမ်ားသည္ ေရေလွာင္တမံထဲတြင္ ၿငိမ္ေနသည္ႏွင့္အမွ် ပုတ္သိုးလာေသာ ဇီဝရုပ္ႂကြင္းမ်ားကို စားသံုးရွင္သန္ေနၾကေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားက ေရထဲတြင္ရွိေနေသာ ျပဒါးဓာတ္ (မာက်ဴရီ) မ်ားကို မီသိုင္းလ္ မာက်ဴရီဓာတ္ (Methylmecury) အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ပါသည္။ ဆည္၏ အထက္ပိုင္းရွိ ျမစ္ေရထဲတြင္ မာက်ဴရီဓာတ္မ်ား စုျပံဳလာမႈသည္လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ ကိစၥတခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤဓာတ္မွာ လူတို႔၏ ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္တမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ေရကို ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာအခါ မီသိုင္းမာက်ဴရီဓာတ္ကို ျမစ္ေအာက္ပိုင္းသို႔ပါ ဆက္လက္ပို႔လႊတ္ ေရာက္ရွိေစပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္၊ မလိခႏွင့္ အင္မိုင္ချမစ္မ်ားႏွင့္ ရဲရြာဆည္ေရႊလီဆည္တို႔သည္ ေရႊမိုင္းတြင္းမ်ား၊ သတၱဳမိုင္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာ ေၾကာင့္ ေရတြင္ ျပဒါးဓာတ္ ပါဝင္မႈႏႈန္း ျမင့္ေနၿပီး ျဖစ္ေနၿပီဟု ယူဆႏိုင္ဖြယ္ ရွိ၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုကဲ့သို႔ ေရစုတ္စက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ား ပ်က္စီးေစသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက သတၱဳတြင္းတူးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပး၍ မိုင္းတြင္းမ်ားမွ အခြန္ ဘ႑ာေကာက္ခံေသာ္လည္း စစ္အစိုးရသည္ ၎ထုတ္ျပန္ထားေသာ မျပည့္စံု အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားအရ စည္းၾကပ္ျခင္း မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ေရဆင္းရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းကို တားဆီး ထားေသာ္လည္း ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားမွာ ညစ္ညမ္းေနၾကၿပီး ဥပေဒလည္း အသက္မဲ့ ျဖစ္ေနရပါသည္။

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္တန္ဖိုးေပးရ ေပးရ (At What Price?)၊ အေမွာင္လႊမ္းေနေသာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္း (ျမန္မာဘာသာအဂၤလိပ္ဘာသာ) (Valley of Darkness), Undercurrents ႏွင့္ အနာဂါတ္ကုိ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္း (ျမန္မာဘာသာအဂၤလိပ္ဘာသာ) တို႔မွ ရယူပါသည္။
AddThis Social Bookmark Button