• +

ဇီ၀ေလာင္စာ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ျမန္မာစစ္အစိုးရက တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ စီမံကိန္း အေနျဖင့္ ၾကက္ဆူပင္ ဧက ၈ သန္း စိုက္ပ်ဳိးၾကရန္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါသည္။ ဤစိုက္ဧရိယာ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံမွ် ရွိပါလိမ့္ မည္။ ၂-ႏွစ္တာကာလ ၾကာသည့္အေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤစီမံကိန္းေအာက္တြင္ အဓမၼ လုပ္အား ခိုင္းေစခံၾကရျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံၾကရျခင္း၊ ဝင္ေငြဆံုးရႈံးရ၍ စားနပ္ရိကၡာ မဖူလံု စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္လာသည့္ ဒုကၡအက်ပ္အတည္းမ်ား ၾကံဳခဲ့ၾကရပါသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ သီးႏွံထြက္မ်ား ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းရ ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ လြဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္း၏ အထူး ဆိုးက်ဳိးမ်ား ကို ဆိုးရြားစြာ ၾကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။

  • ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္ ၾကက္ဆူပင္ ဧက ၅ သိန္းစီကို ၃ ႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးရန္ သတ္ မွတ္ထားသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ဆိုလွ်င္ စိုက္ပ်ဳိး၍ ရေသာေျမမ်ား၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၾကက္ဆူပင္မ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားတိုင္း၊ မိန္းမတိုင္း၊ ကေလးတိုင္း လူတဦးခ်င္းစီက ၾကက္ဆူပင္ ၁၇၇ ပင္ကို လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီေစရန္ စိုက္ပ်ဳိးေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  • ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္း သားမ်ားကိုလည္း လမ္းေဘးတြင္ ၾကက္ဆူပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ ရံုးမ်ား၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ား ဝင္းအတြင္း၌ ၾကက္ဆူပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၌ပင္ ၾကက္ဆူပင္ကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးေစခဲ့ပါသည္။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တိုင္းမွ ၿမိဳ႔နယ္ ၃၂ ခုကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၃၁ ခုအရ ဤစီမံ ကိန္းအတိုင္း လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္၍ ဒဏ္ေငြရိုက္ခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ သတ္ပစ္ခံရ မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ၾကက္ဆူပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလွ်င္၊ သို႔ မဟုတ္ ဤစီမံကိန္းကို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလွ်င္လည္း အလားတူ အျပစ္ေပးခံရႏိုင္ပါသည္။
  • အခမဲ့ လုပ္အားေပးရန္ အလြန္အက်ဴးေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနၿပီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို ၾကက္ဆူပင္ အတြက္ခြဲေ၀ေပး ေနရေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ၀င္ေငြက်ဆင္းကာ စားနပ္ရိကၡာ မလံုျခံဳသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ၾကံဳေနၾကရပါ သည္။ ၾကက္ဆူပင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသတခုတည္းမွပင္ "ၾကက္ဆူပင္ ဒုကၡသည္" ၈၀၀ ခန္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးလာၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
  • ဧက ၂, ၅ဝဝ မွ်ရွိသည့္ စိုက္ခင္းႀကီးမ်ားကို ေဒသရာသီဥတု၊ ေျမဆီအေနအထား မစီစစ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ စိုက္ပ်ဳိး ခဲ့ၿပီး ပရမ္းပတာ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သမွ်အပင္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၂၅ % မွသည္ ၇၅ % အထိ ပ်က္စီး ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
  • စစ္အစိုးရက ဤၾကက္ဆူေစ့မ်ားကို ၀င္ေငြအတြက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဤဇီ၀ေလာင္စာဆီကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသူမ်ား မွာ အထြက္ႏႈန္း၊ ေစ်းကြက္သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဆီေစ်းႏႈန္းကို တိတိက်က် မသိၾကပါ။ စစ္အစိုးရက ၾကက္ဆူေစ့ မ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်၍ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ဇီ၀ေလာင္စာထုတ္လုပ္ျခင္း [Biofuel by Decree] အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ - ျမန္မာဘာသာ | အဂၤလိပ္ဘာသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇီ၀ေလာင္စာစီမံကိန္း Biofuel in Burma ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ဖတ္လိုပါက ဤေနရာကို ကလစ္ပါ

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...