• +

စစ္အင္အားခ်ဲ႔ထြင္မႈ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ရာေနရာမ်ားတြင္ ခ်ထားသည့္ စစ္တပ္ တပ္ရင္းအေရအတြက္ ၃ ဆ တိုးလာခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔ခ်လာမႈႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာပါ သည္။ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ရွိသည့္ ေလာပီတေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုကို ယခုတိုင္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ထားၿပီး ၀န္းရံထားဆဲ ရွိပါသည္။

အဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းေစျခင္း

ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာအနီး ေနထိုင္သူ ေက်းရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ဆည္မတည္ေဆာက္မီကပင္ ေသာင္းက်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ရမႈမ်ား ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ ဆည္စီမံကိန္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ေဒသ အနီးတ၀ိုက္ကို ရွင္းလင္းရန္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးတြင္ ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသား ၆၀,၀၀၀ ခန္႔ အိုးအိမ္မဲ့ ထြက္ေျပး ေရႊ႔ေျပာင္းခဲ့ၾကရပါသည္။ ဤေနရာသည္ တာဆန္းဆည္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ထို႔ အတြက္ေၾကာင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းရန္ ခိုင္းေစခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္လည္း ရြာသား ၂၅,၀၀၀ ခန္႔ ေနအိမ္မ်ားမွ ေရႊ႔ေျပာင္းထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေန ရာမ်ားသည္ ၀ဲႀကီးဆည္ ႏွင့္ ဟတ္ႀကီးဆည္ တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ ျမန္မာစစ္ အစိုးရက ကရင္တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာသားမ်ားအေပၚ ထိုးစစ္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆင္ႏႊဲလာခဲ့ၿပီး၊ ဒါးကြင္းဆည္ တည္ ေဆာက္မည့္ေနရာတ၀ိုက္မွ ရြာသားမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎စစ္ဆင္ေရးမ်ား မေဆာင္ရြက္မီ ဤေနရာမ်ား ၌ ေက်းရြာသား ၁၀၀, ၀၀၀ ခန္႔ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ရြာသားတ၀က္ေက်ာ္မွာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနထိုင္ေနၾကရပါသည္။ က်န္ေနသူရြာသားအမ်ားစုမွာလည္း ၎တို႔၏ အိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ အေျခမဲ့ထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်းရြာသားမ်ားကို ဆည္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ဆည္ေရမသြင္းမီ ေရႊ႔ေျပာင္းရန္ ေစခိုင္းျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၄,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးတျပားတခ်ပ္ မွ ရရွိျခင္းမရွိဘဲ ေရႊ႔ေျပာင္းရန္ ေစခိုင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးယူမည့္ တပ္ရင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ "ကန္႔သတ္နယ္ေျမ" ထားရွိရန္ ေရႊ႔ေျပာင္းေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထမံသီဆည္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ရဲရြာဆည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႔လည္း အဓမၼ ေရႊ႔ေျပာင္းရန္ ေစခိုင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ 

အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစျခင္း
   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) က ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အဓမၼလုပ္အား အသံုးခ်ေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ျဖစ္ရပ္သက္ေသမ်ားကို ေထာက္ျပ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈမ်ားသည္ မ်ားမၾကာဆိုသလို စစ္တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ တန္းလ်ားမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း.. စသည့္ စစ္စခန္းတိုးခ်ဲ႔ခ်ထားလာမႈမ်ားႏွင့္ လမ္း ေဖာက္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတတ္သည္။ ဤစစ္တပ္မ်ားမွာလည္း ဆည္လံုျခံဳေရးအတြက္ တိုးခ်ဲ႔ခ်ထားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရႊလီ အမွတ္ ၁ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ ေကာင္းကင္ႀကိဳးတန္းမ်ား သြယ္တန္းရန္အတြက္ လမ္းရွင္းခိုင္း ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အထက္ ေပါင္းေလာင္းဆည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္မူ ေက်းရြာသားမ်ားကို စစ္စခန္းေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစခဲ့သည္။
ေျမယာ သိမ္းပိုက္မႈမ်ား  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေျမယာသိမ္းပိုက္ျခင္းသည္ မထူးဆန္းေတာ့သည့္ အေလ့အက်င့္တခု သဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေရႊလီ အမွတ္ ၁ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမမ်ားသိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရပါ သည္။ ဆည္လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူမည့္ တပ္ရင္းမ်ား အေျခစိုက္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျမသိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခ်ီေဘြဆည္ (ဧရာ၀တီ/ေမခ/ မလိခ ျမစ္ေပၚမွ ဆည္တခု) အနီး ေျမသိမ္းပိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းရံုးေဆာက္ရန္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အလားတူ ဆက္စပ္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လည္း ေျမသိမ္းပိုက္မႈမ်ား ရွိသည္။ ေလာပီတေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျမယာမ်ား သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။ 
လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
  ဆည္တည္ေဆာက္ရာေဒသ အနီးတြင္စစ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႔ခ်ထားလာေသာေၾကာင့္၊ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္က ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပို၍ၾကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္
ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မ်ားက လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကၿပီး ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံစာအမ်ားအျပားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ စစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ မုဒိမ္းမႈအမ်ားစုမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မရွိေသးဘဲ၊ အျပစ္က်ဴးလြန္ထားၾကသူမ်ားမွာလည္း အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း မခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္ေနၾကပါသည္။ ဤသို႔ အျပစ္ရွိသူမ်ား အေရးယူမခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္ေနခြင့္ရွိေသာ အေနအထားတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ား၌ လံုျခံဳေရးအတြက္ စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတိုးခ်ဲ႔ခ်ထားလာသည့္အခါ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ ျဖစ္ေစပါေတာ့သည္။ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေရး အသင္း (SWAN) က ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာ အေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ တာဆန္းဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာေဒသမွ အမ်ဳိးသမီး မ်ားလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...