• +

အထက္သံလြင္ဆည္

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

အထက္သံလြင္ဆည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ပိုင္း သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ ဆည္ ၅ ခုအနက္ မွ တခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၂ ခုႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ အထက္သံလြင္ဆည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။အျမင့္။ မသိရ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၂,၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရ။

ဤစီမံကိန္းကို အဆင့္ ၂ ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကြမ္းလံုၿမိဳ႔နယ္၊ တာပတံတားအထက္ဖက္ ၁ မိုင္အကြာေနရာတြင္ ၁,၁၆၀ MW ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးစက္ရံုကို တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ နာနင္းေခ်ာင္းႏွင့္ သံလြင္ျမစ္အဆံု၌ တည္ေဆာက္မႈျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွ ဓါတ္အား ၁,၂၄၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW) ကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


ဖား ဆိုက္တက္ အင္ဗက္စ္မင့္ ကုမၸဏီအုပ္စု Farsighted Investment Group Company (ယခုအခါ ဟန္နာဂ်ီ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီအုပ္စု Hanergy Holding Group Company အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းမွည့္ေခၚထားသည္။) ႏွင့္ ဂိုးလ္ဒ္၀ါတာ အရင္းအျမစ္ ကုမၸဏီ Gold Water Resources Company တို႔က သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္ကို တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးဟု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၃ ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံ သံလြင္ျမစ္မွေန၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာ တူညီ ခ်က္ စာခ်ဳပ္တရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ သေဘာတူညီခ်က္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ျခင္း မရွိပါ။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ား
ဟန္နာဂ်ီ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီအုပ္စု - Hanergy Holding Group Company (ယခင္က ဖား ဆိုက္တက္ အင္ဗက္စ္မင့္ ကုမၸဏီအုပ္စု Farsighted Investment Group Company ဟု ေခၚသည္။)
ဂိုးလ္ဒ္၀ါတာ အရင္းအျမစ္ ကုမၸဏီ - Gold Water Resources Company
ယူနန္ ပါ၀ါဂရစ္ ကုမၸဏီ - Yunnan Power Grid Company
Mid-South Design and Research Institute (CHECC)
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ (ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္) ကုမၸဏီမ်ား
ဆိုင္ႏို ဟိုက္ဒရို ေကာ္ပိုေရးရွင္း - Sinohydro Corporation)
တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပါ၀ါဂရစ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ - China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG)
တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္ ၃လံုးဆည္ စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း - China Three Gorges Project Development Corporation


ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၊ သို႔မဟုတ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါ။

လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိမည့္ ၀င္ေငြမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ပမာဏႏွင့္ ၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ မူတည္ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္၀ယ္ယူမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုအခ်ိန္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးပါ။

လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။
လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္ ဆိုသည္ကို ယခုအခ်ိန္တိုင္ ဖြင့္ဟေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးပါ။


တရုတ္ပညာရွင္မ်ားက ဆည္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာစမ္းသပ္ေနၾကၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးပါ။ သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္း ၁၄၇ ကီလိုမီတာရွိ ျမစ္ပိုင္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ယူနန္ ပါ၀ါဂရစ္ ကုမၸဏီ Yunnan Power Grid Company ႏွင့္ Mid-South Design and Research Institute (CHECC) က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။


သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ဆည္မ်ားအားလံုးသည္ ျမစ္ေၾကာင္း၏ ေဂဟစနစ္ကို အႀကီး အက်ယ္ ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစပါလိမ့္မည္။ ျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ ေျမေနရာ မ်ားစြာတြင္ မိရိုးဖလာ အရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ား ရွာေဖြေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနခဲ့ ၾကပါသည္။ ဤေနရာမ်ားမွာ ေရလႊမ္းမိုးခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္လည္း ေလွ်ာ္ေၾကး မ်ား ရရွိျခင္း မရွိဘဲ အဓမၼ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထား ခံရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႔ခ်ထားမႈႏွင့္အတူ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မည္။ ျမစ္အေၾက ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ သြားမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ျမစ္လက္တက္မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကို မွီခိုေနၾကရသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မည္။

KungLong Dam(Upper Thanlwin Dam)

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...