Thursday, 30 March 2017

ဒါးဂြင္ဆည္

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

b_120_0_16777215_00_images_stories_maps_salweendamsburmese.jpgဒါးကြင္းဆည္ သို႔မဟုတ္ သံလြင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းဆည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ပိုင္း သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ဆည္ ၅ ခုအနက္မွတခု ျဖစ္ပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္တြင္ ရွိပါသည္။ ၎ဆည္ကို အထက္ပိုင္း ၀ဲႀကီးဆည္အတြက္ ေရတင္ပို႔လႊတ္ေပး ရန္ သိုေလွာင္ဆည္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါးကြင္းဆည္ကို ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ ၾကံစည္ထားခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ လွ်ပ္စစ္၀ယ္ယူေရးအတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတရပ္ကို သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။အျမင့္။ ခန္႔မွန္း ၅၆ မီတာ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၇၉၂ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရပါ။


ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ [Eletricity Generating Authority of Thailand (EGAT)] သည္ ဒါးကြင္းဆည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကပင္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ Electric Power Development Company (EPDC) က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီႀကီး ၃ ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံ သံလြင္ျမစ္မွ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါ သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မသိရွိရပါ။
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ [Eletricity Generating Authority of Thailand (EGAT)]
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ Electric Power Development Company (EPDC)
(ျဖစ္ႏိုင္ေသာ) တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ား
ဆိုင္ႏို ဟိုက္ဒရို ေကာ္ပိုေရးရွင္း Sinohydro Corporation
တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပါ၀ါဂရစ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG)
တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္ ၃ လံုးဆည္ စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း China Three Gorges Project Development Corporation


ဒါးကြင္းဆည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္ ပဏာမခန္႔မွန္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ ဆည္မွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေရာင္းခ်ရေငြသည္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ပမာဏႏွင့္ ၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္း အေပၚ မူတည္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္၀ယ္ယူမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုအခ်ိန္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိ ေသးပါ။

လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။
ဒါးကြင္းဆည္မွ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ေပးပို႔ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု မထင္ၾကပါ။ သံုးခြင့္ရွိလွ်င္ေသာ္မွ တတ္ႏိုင္ေသာႏႈန္းထားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မယူဆၾကပါ။  

  (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)
ဒါးကြင္းဆည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စမ္းသပ္ေလ့လာေနဆဲ အဆင့္၌သာ ရွိပါေသးသည္။


ဒါးကြင္းဧရိယာတ၀ိုက္ လံုျခံဳေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အဆန္းပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မ်ားက ေဒသ အနီးတ၀ိုက္တြင္ေနထိုင္သည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာသားမ်ားအေပၚ ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ၎ထိုးစစ္မ်ား မျပဳလုပ္မီက ဒါးကြင္းဧရိယာသည္ ကရင္တို႔၏လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ျဖစ္ၿပီး၊ လူဦးေရ ၁၀၀, ၀၀၀ ေက်ာ္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ဤလူဦးေရတ၀က္ခန္႔မွာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလႈံေန ထိုင္ၾကရပါသည္။ က်န္ရွိေနသူ လူအမ်ားစုမွာလည္း သူတို႔၏ အိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး ျပည္တြင္း၌ အေျခမဲ့ ထြက္ ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသူ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ IDPs မ်ား အျဖစ္ ေနထိုင္ေနၾကရပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာသားမ်ား အေပၚ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ၎ေဒသလံုျခံဳေရးအတြက္ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစခံရျခင္း၊ အဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းခံရျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းခံရျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို သိရွိလိုပါက ေသနတ္ေထာက္၍ ဆည္တည္ေဆာက္ေနျခင္း [Damming at Gunpoint] အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ပါ။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ဆည္မ်ားအားလံုးသည္ ျမစ္ေၾကာင္း၏ ေဂဟစနစ္ကို အႀကီး အက်ယ္ ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစပါလိမ့္မည္။ ျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ ေျမေနရာမ်ားစြာတြင္ မိရိုးဖလာ အရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ား ရွာေဖြေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနခဲ့ ၾကပါသည္။ ဤေနရာမ်ားမွာ ေရလႊမ္းမိုးခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္လည္း ေလွ်ာ္ေၾကး မ်ား ရရွိျခင္း မရွိဘဲ အဓမၼ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထား ခံရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႔ခ်ထားမႈႏွင့္အတူ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မည္။ ျမစ္အေၾက ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ သြားမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ျမစ္လက္တက္မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကို မွီခိုေနၾကရသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မည္။

ဒါးကြင္းဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေသနတ္ေထာက္၍ ဆည္တည္ေဆာက္ေနျခင္း [Damming at Gunpoint] အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ပါ။
သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ သတင္းမ်ားကို သိရွိလိုပါ က အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.salweenwatch.org သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...
© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.