• +

ေလာပီတေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ေျမပုံကုိ ခ်ဲ့ၾကည့္ရန္

ကယားျပည္နယ္ (ကရင္နီျပည္နယ္) ရွိ ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားကတည္းက စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း အက်ဳိးတူ အကူအ ညီျဖင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဘီလူးေခ်ာင္းေပၚတြင္ မိုးျဗဲေရကာတာကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံု ၂ ခုကို ေရသြင္းႏိုင္ရန္ ေရသိုေလွာင္ ထားေပးပါသည္။ ေလာပီတ ေရအား လွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ဤေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအင္ ၏ ၂၄% ကို ထုတ္ေပးေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားကို အဓိကလွ်ပ္စစ္ေထာက္ပံ့ေပးေနရာ ျဖစ္ပါ သည္။မိုးျဗဲဆည္ႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္
မိုးျဗဲဆည္သည္ ၁၁ မီတာျမင့္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္၌ တည္ရွိပါသည္။ ၎သည္ ၂၀၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းသည့္ ေရေလွာင္ကန္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေရေလွာင္ကန္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ တည္ရွိပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။  
ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အမွတ္ (၂)
ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အမွတ္ (၂) သည္ ပထမဦးဆံုးလည္ပတ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ စက္ရံုျဖစ္ၿပီး စက္ရံုေၾကာင့္ ေလာပီတ ေရတံခြန္၏ သဘာ၀အလွကို ပ်က္စီးေစခဲ့ ပါသည္။ ေလာ ပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အမွတ္ (၂) ၏ တည္ေဆာက္ေရး ပထမအဆင့္ကို ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္ တည္ေဆာက္မႈကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပီးစီးသည္။ ၎တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အားေပးစက္ ဂ်င္နေရတာ ၆ လံုးရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ ၁၆၈ မဂၢါ၀ပ္ (MW) ကို ထုတ္ေပး ႏိုင္ပါသည္။
ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အမွတ္ (၁)
၎သည္ ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အမွတ္ (၂) ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေသာ္လည္း ဒါေတာခ်ဆည္မွ ေရကို ရယူပါသည္။ ၎စက္ရံုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၈ မဂၢါ၀ပ္ (MW) ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ သည့္စက္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးပါသည္။
ဒါေတာခ် ဆည္
ဒါေတာခ် ဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ၎မွာ ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အမွတ္ (၁) ကို ေရေပးသြင္းႏိုင္ရန္ အဓိကတည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ဂ်ပန္အစိုးရက မိုးျဗဲဆည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ဆည္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ေရး အ တြက္ နိပြန္ ကိုအိ ႏွင့္ ကာဂ်ီးမား ေကာ္ပို ေရးရွင္း (Nippon Koei and Kajima Corporation) တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါ သည္။


ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြကို မသိရွိရပါ။

လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။
ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္ ၁၉၆ မဂၢါ၀ပ္ (MW) ၏ အမ်ားစုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ ပိုင္းရွိ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မ်ားသို႔ ပို႔လႊတ္ပါသည္။ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႔ ၃ ခု (လိြင္ေကာ္၊ ဒီေမာဆိုး၊ ဖရူးဆိုး) တို႔မွာ ယခုတိုင္ လွ်ပ္စစ္ေထာက္ပံ့မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူအမ်ားစု (ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ ၈၀%) မွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိျခင္း မရွိၾကပါ။

 
(၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)
၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယာဥ္တန္းကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေလာပီတ အမွတ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ပံ့မည့္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ျပည္ပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူ အညီ အစီအစဥ္မ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရက ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ပါသည္။ 
 

ေျမပုံကုိခ်ဲ့ၾကည့္ရန္

မိုးျဗဲဆည္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္အေျခမဲ့ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ၾကရ ပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအနီး ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ခ်ထားခဲ့ၿပီး၊ စစ္တပ္မ်ား မ်ားျပားလာမႈ ႏွင့္အတူ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစျခင္း၊ စစ္တပ္အတြက္ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ေျမယာမ်ား သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား၏ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း တိုး၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဓါတ္ႀကိဳးလိုင္းမ်ား အနီးတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ျမဳပ္ႏွံထားပါသည္။ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေရအသံုး ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္း မ်ားစြာ ဆုတ္ယုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။

အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ "စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေရကာတာ။ ကရင္နီတို႔၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အေတြ႔အၾကံဳ (ေလာပီတမွ သံလြင္သို႔)" (Dammed By Burma's Generals: The Karenni Experience with Hydropower Development from Lawpita to the Salween) အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ပါ။

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...