Thursday, 30 March 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ေအရွေဝါလ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (Asia World Co.)

ေအရွေဝါလ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (Asia World Co.)
ေအရွေဝါလ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီး တခုျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေပါင္းစံုကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ နာမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ ဘိမ္းဘုရင္ေဟာင္း ေလာ္စစ္ဟန္က ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေအရွေဝါလ္ကုမၸဏီသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ပစၥည္းႏွင့္ စက္ကရိယာေထာက္ပံ့ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသည္။ တခါတရံ ၎ကုမၸဏီက စစ္အစိုးရ၏ ၾကားခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ စီမံခ်က္မ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပို႔ျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္သည္။ ေလာ္စစ္ဟန္၏ သားျဖစ္သူ ထြန္းျမင့္ႏိုင္ (ေခၚ) စတီဗင္ေလာသည္ ေအရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္သည္။ စတီဗင္ေလာသည္ ဘိန္းကုန္ကူးရာမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု သကၤာမကင္း ျဖစ္ခံရမႈေၾကာင့္၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္ရန္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ ခံခဲ့ရသည္။ စတီဗင္ေလာ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္မ်ားကုိပုိမုိသိလုိပါက- ဒီမွာႏွိပ္ပါ
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ေရႊလီဆည္
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ ႏွင့္ အဲန္ ေမခ/ မလိခဆည္မ်ား
သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Myanmar Electric Power Enterprise)

ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Myanmar Electric Power Enterprise)
၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဤလုပ္ငန္းသည္ ယခင္က စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္တည္ရွိသည္။ ယခုအခါ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။ ၎သည္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပို႔လႊတ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴး ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ဤ လုပ္ငန္းဌာန (MEPE) တြင္ ၀န္ထမ္း ၁၆,၅၂၆ ဦး ရွိသည္။

စန္းတက္ နည္းပညာကုမၸဏီလီမိတက္ (Suntac Technologies)

စန္းတက္ နည္းပညာကုမၸဏီလီမိတက္ (Suntac Technologies)
စန္းတက္ နည္းပညာကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စန္းတက္ ကုမၸဏီစု (Suntac Group of Companies) ၏ လက္ခြဲကုမၸဏီတခုျဖစ္ၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္  အေျခစိုက္သည္။ စန္းတက္သည္ အမ်ဳိးသား ေျမတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားျပဳစုေရး (National Spatial Database development) ကို တာဝန္ယူထားရၿပီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ေလ့လာမႈမ်ား၊ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ မီးရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရး၊ ဆည္ေျမာင္း တာတမံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။   စန္းတက္သည္ (နအဖ) စစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္အဆက္ အသြယ္ရွိသည့္အျပင္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း၊ တရားမဝင္သစ္ခုတ္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေကာင္းနာမည္ ေက်ာ္ေဇာေနေသာ ေအရွေဝါလ္ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ထူးကုမၸဏီ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္မ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာနယ္ပယ္တြင္ စန္းတက္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္သံလြင္ ျမစ္ဆည္ တည္ေဆာက္ေရးကိစၥတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အမ္ဒီအိက္စ္ (MDX) ကုမၸဏီႏွင့္ လည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အႀကီးဆံုးသတၱဳမိုင္း တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းႀကီးတခုျဖစ္သည့္ ကေနဒါကုမၸဏီ၊ အိုင္ဗင္ဟို သတၱဳတူး ေဖၚေရးလုပ္ငန္း (Ivanhoe Mining) တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေပါင္းဖြဲ႔ လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း (China Power Investment) မွထုတ္ေဝေသာ စာေစာင္တေစာင္၏ ေဖၚျပ ထားခ်က္အရ စန္းတက္နည္းပညာကုမၸဏီသည္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုဆည္ ေနရာတိုင္းတာေရး ေျမပံုမ်ားအတြက္ ေျမအေန အထားျပ ေကာင္းကင္ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ရန္ တာဝန္ယူေပးရပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ ႏွင့္ အဲန္ ေမခ/ မလိခဆည္မ်ား
သံလြင္ဆည္မ်ား


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
Building 4, Room 2, 4
Building 5, Room 5, 7
MICT Park, Hlaing University Campus, Hlaing 11052, Yangon, Myanmar
+ 95-165-2245

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...
© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.