• +

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးျမွင့္တင္ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ၾကီးနား ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ တုိ႔တြင္ျပဳလုပ္သြားမည့္အစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္ ႏွင့္ သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္က ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေပၚ ေဆာက္လုပ္မည့္ မဟာေရကာတာမ်ားအစီအစဥ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိပုိမုိျဖစ္ေစၿပီး ကာလၾကာရွည္စြာလူထုအမ်ားဆန္႕က်င္လာသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
www.burmariversnetwork.org

ရက္စြဲ။ ။ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္


ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေရႊလီ၊ ေပါင္းေလာင္း၊ ထမံသီ၊ ျမစ္ဆုံႏွင့္ သံလြင္ေဒသခံမ်ားတုိ႔၏ ဘဝအခက္အခဲအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီရင္ခံျခင္း။

ေနရာ ။ ။ ေအာ္ခစ္ဟိုတယ္ Orchid Hotel     ေန႔ရက္။ ။ ၂၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၆

စစ္ကုိင္းတုိင္း အထက္ပိုင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ရုိး တေလွ်ာက္ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္ခ်င္းတြင္းျမစ္ရုိး တေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ရွမ္းနီႏွင့္ ကူကီးတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ (၁၂ ) ရြာမွ ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း(၂၈)ဦး သည္ဟုမၼလင္းၿမိဳ့တြင္(၂)ရက္ၾကာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

မြန္ ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ား သံလြင္ေရကာတာတည္ေဆာက္ပါက ေရလႊမ္းမုိးမႈအႏၱာရယ္ ပုိမုိႀကီးမားလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ျခင္း။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာေန႕အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။
မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၅

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ  ကုမၸဏီမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျမစ္မ်ားအေပၚ ေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ စီးမံကိန္းမ်ားအလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

  1. သံလြင္ျမစ္ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႕ေပးရန္အိတ္ဖြင့္စာ
  2. သံလြင္ေရကာတာမ်ားသည္ ပဋိပကၡအားေလာင္စာမီးတုိက္ေပးေသာေၾကာင့္ ရပ္တန္႕ရမည္ျဖစ္သည္။
  3. သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္းအားခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္မွတ္ရွင္ (၃၃၅၃၈) ဦးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီအပါအဝင္လူမႈအဖြဲ႕စည္း (၁၃၁)ဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုျခင္း။
  4. ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ သံလြင္ျမစ္ေပၚ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အားလုံးကုိ ရပ္တန္႕ထားရမည္။
  5. ဧရာ၀တီဆည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ CPI တို႔ ပါ၀င္ေသာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ ေခၚယူရန္ KDNG မွ ေတာင္းဆို

Page 1 of 6

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...