• +

ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္ရာရသည့္ ရပ္ရြာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းညႊန္

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ဤလမ္းညႊန္သည္ ဆည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမႈမ်ားကို ေယဘုယ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပ ထားၿပီး၊ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေနျခင္းကို မည္သို႔ ကန္႔ကြက္ရမည္ကို နည္းနာမ်ား ေပးထားပါသည္။ ဖ်က္ဆီးေစသည့္ အာဏိသင္ရွိသည့္ ဆည္မ်ားကို ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ အင္အားႀကီးထြားလာေနေသာ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈမ်ားထံ မွ  ေလ့လာႏိုင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာတမ္းရယူရန္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျမန္မာဘာသာရွမ္းဘာသာကူကီးဘာသာထိုင္းဘာသာ
{highslide type="img" url="cartoons/brn_poster_bur.jpg" title="Click to enlarge"width=150 display=none}{/highslide}

 

 

 

 

 

 

ဤကာတြန္းယူျပီး ပုိ႔တ္(စ္)ကဒ္ (သုိ႕) ပုိ႔တ္(စ္)တာ လုပ္ရန္ - ကလစ္ပါ

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...