BRN ၏ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ား

Read more ...ဤတိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာ Read more ... အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမြန္ျပည္နယ္အတြင္း သံလြင္ျမစ္၀ရွိၿမဳိ႕နယ္(၆) ၿမဳိ႕နယ္၏ဘဝရုပ္ပုံလြွာႏွင့္ျမစ္ညာပုိင္းတြင္တည္ေဆာက္ မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ ရုိက္ခတ္မႈဒဏ္ကုိ မည္သုိ႔ခံႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ သံလြင္ျမစ္အထက္ပိုငး္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငနး္ တည္ ေဆာက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျမစေ္အာက္ပိုငး္ေနမြန္လူမႈအသိုက္အဝနး္မ်ား အတြက္မ်ားစြာေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါလမ့္မည္။သုိ႔ျဖစ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေၾကာင္းက ုိေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ထုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ရုိက္ခတ္လာဖြယ္ရွိေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လူမႈအသုိက္အဝန္း မ်ားထံသုိ႔ အသိေပးထားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

To Download: ျမန္မာဘာသာ

 

Read more ...လက္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး  သ ေဘာတူညီခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေနၾကေသာ္ လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ါရီလအတြင္းမွစၿပီး တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ား  အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ ပဋိပကၡပိုမိုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္၏ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္မႈ မ်ား တစ္ဆ ထက္တစ္ဆ ပိုမိုးမ်ားျပားလာသည္ကုိသာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ "ပဋိပကၡေလာင္စာမ်ား"အမည္ရွိ စာတမ္းကုိ တအာင္းေက်ာင္း သားႏွင့္ လူငယ္ မ်ား အစည္းအရုံး မွ ေမလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

  ပဋိပကၡေလာင္စာမ်ား စာတမ္း ေဒါင္းလုပ္ရန္။ အဂၤလိပ္ | ျမန္မာ 

 

 

 

Read more ...

ေမလ ၂ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ထုတ္ေ၀သည္။

အစီရင္ခံစာ ရယူရန္။ ။ ျမန္မာEnglishKachin 

 

 

 

 

 

Read more ...Burma's military government, together with the government of India, is planning to build a giant hydroelectric dam on the Chindwin River, a major tributary of the Irrawaddy, in Burma’s northwest Sagaing Division. 80% of the electricity produced will be exported to India. If construction of Tamanthi Dam goes ahead the flood reservoir will be almost 1,400 sq km, the size of Delhi, and will permanently displace over 45,000 people. 2,400 villagers have already been forcibly moved to a relocation site.

Published in December 2011.

 
English  |  BurmeseKuki 

 

Read more ...ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚေလ့လာမႈ: ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ယက္အဖြဲ႔၏ သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္

To Download: ျမန္မာ

 

 

 

ေအာက္တုိဘာ ၄၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

တရုတ္ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္အဖြဲ႔၏ တံု႔ျပန္မႈ

ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္မီဒီယာမွ တရုတ္ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အႀကီးအကဲ ဥကၠဌ လူကြဇ္ေဇာင္ (Lu Qizhou) ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းမွ အဓိက အခ်က္မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္အဖြဲ႔ (BRN) ၏ တံု႔ျပန္ေျပာဆုိခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ သည္။

Read more ...နအဖစစ္တပ္၏ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းမႈႏွင့္ မတရားျပဳမူမႈေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လာ ၿပီးေနာက္ ကရင္နီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ျပည္နယ္ထဲတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ႏွင့္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ခန္႔သာ က်န္ရွိေနေတာ့သည့္ ယင္းတလဲလူမ်ိဳးေတြကို ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြႏွင့္ လက္နက္ ကိုင္ ပိ႗ိပ ကၡေတြကုိ ေနာက္ထပ္ေလာင္စာဆီျဖည့္ေနသည့္ ေရကာတာသုံးခုကို လက္ရိွ ေတြ႔ၾကဳံရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

အစီရင္ခံရယူရန္: အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာထုိင္း တရုတ

 

 

 

 

Read more ...ဤသည္မွာ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံလြင္ျမစ္တြင္ ပထမဦးဆံုးေဆာင္ရြက္သည့္ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ တခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ႀကိဳးပမ္းမွတ္တမ္းျပဳခ်က္အရ အပင္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၉၄ ခုႏွင့္ တိရိစၦာန္အမ်ဳိးေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔အနက္တြင္ ရွားပါးမ်ဳိးတုန္းေတာ့မည့္ တိရိစၦာန္အမ်ဳိးေပါင္း ၄၂ မ်ဳိးလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ၀ဲႀကီးဆည္ တည္ေဆာက္မည့္ ျမစ္ေကြ႔အနီး ခိုးေကေဒသတြင္ ၃-လ အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည့္စံုတိက်သည့္ ဇယားခ်ပ္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။ 


အစီရင္ခံစာရယူရန္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ

 

 

Read more ...ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
Drowning the Green Ghost of Kayanland: Impacts of the Upper Paunglaung Dam in Burma


ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္ေၾကာင့္ ကယန္းျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေစ သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔တြင္ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ် ထားျခင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ပိုမိုေတြ႔ၾကံဳရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း မ်ား ပ်က္စီးရျခင္း စသည္တို႔ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဆည္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားၿပီး စစ္အစိုးရ၏ လူသူမနီးသည့္ ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္ "ေနျပည္ေတာ္"အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။

အစီရင္ခံစာရယူရန္။ ျမန္မာဘာသာအဂၤလိပ္ဘာသာ
Adobe Acrobat 7 ႏွင့္ အထက္ ပရိုဂရမ္ျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Read more ...ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မည္သို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေၾကာင္း အျမင္ ၁၀ ခ်က္
Ten Perspectives on How Financial Institutions Can Protect the Environment

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အသစ္မ်ားအေနႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသူမ်ားက ျပည္ပ တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ စီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင့္ ေလ့လာခ်က္ ၁၀ ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားအေရး စိတ္၀င္စားသူ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ (Burma Rivers Network)  အေနႏွင့္ "ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္။ ျမန္မာတဦး၏ အျမင္" (Standards for Hydropower Development- A Burmese Perspective) အမည္ရွိ ေဆာင္းပါး ကို ေလ့လာမႈတခုအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။

အစီရင္ခံစာရယူရန္။ အဂၤလိပ္ဘာသာတရုတ္ဘာသာ

 

Page 1 of 2

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.