• +

ပဋိပကၡေလာင္စာမ်ား

လက္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး  သ ေဘာတူညီခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေနၾကေသာ္ လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ါရီလအတြင္းမွစၿပီး တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ား  အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ ပဋိပကၡပိုမိုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္၏ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္မႈ မ်ား တစ္ဆ ထက္တစ္ဆ ပိုမိုးမ်ားျပားလာသည္ကုိသာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ "ပဋိပကၡေလာင္စာမ်ား"အမည္ရွိ စာတမ္းကုိ တအာင္းေက်ာင္း သားႏွင့္ လူငယ္ မ်ား အစည္းအရုံး မွ ေမလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

  ပဋိပကၡေလာင္စာမ်ား စာတမ္း ေဒါင္းလုပ္ရန္။ အဂၤလိပ္ | ျမန္မာ 

 

 

 

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...