ပဋိပကၡေလာင္စာမ်ား

b_150_100_16777215_00_images_stories_publications_bookcovers_CatalystBurmeseCover(1).jpgလက္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး  သ ေဘာတူညီခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေနၾကေသာ္ လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ါရီလအတြင္းမွစၿပီး တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ား  အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ ပဋိပကၡပိုမိုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္၏ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္မႈ မ်ား တစ္ဆ ထက္တစ္ဆ ပိုမိုးမ်ားျပားလာသည္ကုိသာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ "ပဋိပကၡေလာင္စာမ်ား"အမည္ရွိ စာတမ္းကုိ တအာင္းေက်ာင္း သားႏွင့္ လူငယ္ မ်ား အစည္းအရုံး မွ ေမလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

  ပဋိပကၡေလာင္စာမ်ား စာတမ္း ေဒါင္းလုပ္ရန္။ အဂၤလိပ္ | ျမန္မာ 

 

 

 

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.