• +

တိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာမွ်ေျခ

ဤတိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာ  အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမြန္ျပည္နယ္အတြင္း သံလြင္ျမစ္၀ရွိၿမဳိ႕နယ္(၆) ၿမဳိ႕နယ္၏ဘဝရုပ္ပုံလြွာႏွင့္ျမစ္ညာပုိင္းတြင္တည္ေဆာက္ မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ ရုိက္ခတ္မႈဒဏ္ကုိ မည္သုိ႔ခံႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ သံလြင္ျမစ္အထက္ပိုငး္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငနး္ တည္ ေဆာက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျမစေ္အာက္ပိုငး္ေနမြန္လူမႈအသိုက္အဝနး္မ်ား အတြက္မ်ားစြာေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါလမ့္မည္။သုိ႔ျဖစ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေၾကာင္းက ုိေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ထုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ရုိက္ခတ္လာဖြယ္ရွိေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လူမႈအသုိက္အဝန္း မ်ားထံသုိ႔ အသိေပးထားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

To Download: ျမန္မာဘာသာ

 

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...