တိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာမွ်ေျခ

b_150_100_16777215_00_images_stories_publications_bookcovers_In_the_Balance_Cover.pngဤတိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာ b_150_100_16777215_00_images_stories_maps_burmamapwithdamandhighlightnews-01-01-01.png အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမြန္ျပည္နယ္အတြင္း သံလြင္ျမစ္၀ရွိၿမဳိ႕နယ္(၆) ၿမဳိ႕နယ္၏ဘဝရုပ္ပုံလြွာႏွင့္ျမစ္ညာပုိင္းတြင္တည္ေဆာက္ မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ ရုိက္ခတ္မႈဒဏ္ကုိ မည္သုိ႔ခံႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ သံလြင္ျမစ္အထက္ပိုငး္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငနး္ တည္ ေဆာက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျမစေ္အာက္ပိုငး္ေနမြန္လူမႈအသိုက္အဝနး္မ်ား အတြက္မ်ားစြာေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါလမ့္မည္။သုိ႔ျဖစ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေၾကာင္းက ုိေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ထုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ရုိက္ခတ္လာဖြယ္ရွိေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လူမႈအသုိက္အဝန္း မ်ားထံသုိ႔ အသိေပးထားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

To Download: ျမန္မာဘာသာ

 

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.