• +

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား (Links)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ထမံသီဆည္ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မီတီ (Anti-Tamanthi Dam Committee)
http://www.freewebs.com

Salween Watch
www.salweenwatch.org

Foundation for Ecological Recovery
www.terraper.org

Living Rivers Siam
www.livingriversiam.org

International Rivers
www.internationalrivers.org

The World Commission on Dams
www.dams.org

Palaung Youth Network Group
http://palaungland.org

Anti-Tamanthi Dam Committee
http://www.freewebs.com

Border Green Energy Team
http://www.bget.org

Kachin Development Networking Group
www.kdng.org

KNGY
http://www.kngy.org/

 

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...