brn-01
brn-02
brn-03
brn-04
brn-05
brn-06
brn-07
brn-08
brn-09
brn-10
brn-11
brn-12
brn-13
brn-14
brn-15
brn-16
brn-17
brn-18
brn-19
brn-20
brn-21
brn-22
brn-23
brn-24

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားလႈပ္ရွားမႈေန႔အေပၚေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄)ရက္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ခ်န္းေမာခုန္း၊ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္က်င္းပေသာႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားလႈပ္ရွားမႈေန႔တြင္ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားအတားအ ဆီးမရွိလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏိုင္ေရး အတြက္ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္ကိုေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Read more ...   Read more ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးျမွင့္တင္ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ၾကီးနား ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ တုိ႔တြင္ျပဳလုပ္သြားမည့္အစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္ ႏွင့္ သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္က ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေပၚ ေဆာက္လုပ္မည့္ မဟာေရကာတာမ်ားအစီအစဥ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိပုိမုိျဖစ္ေစၿပီး ကာလၾကာရွည္စြာလူထုအမ်ားဆန္႕က်င္လာသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Read more ...

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
www.burmariversnetwork.org

ရက္စြဲ။ ။ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္


ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေရႊလီ၊ ေပါင္းေလာင္း၊ ထမံသီ၊ ျမစ္ဆုံႏွင့္ သံလြင္ေဒသခံမ်ားတုိ႔၏ ဘဝအခက္အခဲအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီရင္ခံျခင္း။

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.