• +

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးျမွင့္တင္ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ၾကီးနား ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ တုိ႔တြင္ျပဳလုပ္သြားမည့္အစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္ ႏွင့္ သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္က ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေပၚ ေဆာက္လုပ္မည့္ မဟာေရကာတာမ်ားအစီအစဥ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိပုိမုိျဖစ္ေစၿပီး ကာလၾကာရွည္စြာလူထုအမ်ားဆန္႕က်င္လာသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
www.burmariversnetwork.org

ရက္စြဲ။ ။ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္


ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေရႊလီ၊ ေပါင္းေလာင္း၊ ထမံသီ၊ ျမစ္ဆုံႏွင့္ သံလြင္ေဒသခံမ်ားတုိ႔၏ ဘဝအခက္အခဲအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီရင္ခံျခင္း။

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ေနရာ ။ ။ ေအာ္ခစ္ဟိုတယ္ Orchid Hotel     ေန႔ရက္။ ။ ၂၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၆

စစ္ကုိင္းတုိင္း အထက္ပိုင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ရုိး တေလွ်ာက္ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္ခ်င္းတြင္းျမစ္ရုိး တေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ရွမ္းနီႏွင့္ ကူကီးတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ (၁၂ ) ရြာမွ ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း(၂၈)ဦး သည္ဟုမၼလင္းၿမိဳ့တြင္(၂)ရက္ၾကာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...